Privacy Policy

1.       Introductie

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Make-up, Brows & More persoonsgegevens verzamelt en word je gewezen op jouw rechten met betrekking tot deze gegevens.

Make-up, Brows & More is een vennootschap met als ondernemingsnummer BE0888013422 en adres hebbende te  2900 Schoten, Jozef Hendrickxstraat 12. Naar Make-up, Brows & More wordt hierna verwezen als ‘Make-up, Brows & More’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.

In verband met vragen rond deze verklaring kan u ons bereiken op [email protected] of het telefoonnumer: 0472382668.

2.       Verwerkte persoonsgegevens

Make-up, Brows & More verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten, zoals de website, en/of degene die door jouzelf worden verstrekt (bv. voor de verzending van jouw bestellingen). Doorgaans gebeurt dit op papier bij permanente make-up, of in het systeem via de webshop.

Wanneer jij persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt Make-up, Brows & More aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op jouw verantwoordelijkheid.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

  • Voor- en achternaam,
  • Adresgegevens,
  •  GSM-nummer,
  • E-mailadres,
  • Gegevens voor verzending, wanneer je een account aanmaakt,
  •  Ingeval van permanente make-up: info via vragenlijst.

Omdat ook met medische gegevens rekening moet worden gehouden bij permanente make-up, verwerkt Make-up, Brows & More ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Via haar website noch dienst heeft Make-up, Brows & More de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

3.       Redenen van verwerking

Contactgegevens worden gevraagd om je te kunnen contacteren wanneer er iets mis zou lopen bij een bestelling/boeking, adresgegevens om bestellingen te kunnen verzenden, en antwoorden op de vragenlijst om ons ervan te verzekeren dat je in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling door contra-indicaties te bepalen alsook om bij een latere bijwerking te weten welke kleuren/ pigmenten werden gebruikt.

4.       Geautomatiseerde besluitvorming

Make-up, Brows & More neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5.       Duur van de bewaring

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor ze werden verzameld. Dat betekent bijvoorbeeld dat gegevens worden verwijderd wanneer ervan kan worden uitgegaan dat deze niet meer nodig zijn voor een efficiënte bediening van jou persoonlijk.

  • De vragenlijst voor permanente make-up wordt 2 jaar bewaard.
  • De webshopgegevens kan je als klant zelf verwijderen, wanneer je dit wenst.
  •  1 maal per jaar worden in elk geval accountgegevens verwijderd van personen die in de 12 voorafgaande maanden geen bestelling meer hebben geplaatst.

6.       Delen van persoonsgegevens met derden

Make-up, Brows & More deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. Theoretisch gezien kan dit wel voorvallen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij zorgen er in dat geval voor dat eenzelfde niveau van gegevensbeveiliging blijft bestaan.

7.       Beveiliging

Make-up, Brows & More neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die door ons worden verzameld, veilig zijn. Dit gebeurt doordat ze worden bewaard in een digitaal systeem met logingegevens, en de gegevens op papier in een ruimte die niet vrij toegankelijk is. De webshop wordt onderhouden met een onderhoudscontract. 

8.     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Je kan deze inzien, corrigeren of verwijderen. Je kan bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou toe te zenden, of naar een andere door jou genoemde organisatie. Incomplete of incorrecte gegevens moeten wij aanvullen of corrigeren. Je kan ook jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Make-up, Brows & More. Zo heb je het recht ons te vragen jouw gegevens te verwijderen wanneer wij geen reden meer hebben om deze te bewaren en/of te verwerken.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of bezwaar kan je aan ons richten via mail. Wij reageren op adequate manier binnen 3 dagen. 

Wij wijzen jou tevens op uw mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) indien je van mening bent dat wij jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens geschonden hebben. Zie hiervoor volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

9.       Aanpassingen aan deze verklaring

Make-up, Brows & More behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze verklaring. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

Laatste update: 01/09/2022