Algemene voorwaarden webshop

Wij zijn: Make-up, Brows & More, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Jozef Hendrickxstraat 12 en ondernemingsnummer BE0888013422. Je kan ons bereiken via het e-mailadres: [email protected] of het telefoonnumer: 0472382668.

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.
 2. Dienst: de diensten die wij, Make-up, Brows & More, leveren
 3. Product: de producten die wij, Make-up, Brows & More, te koop aanbieden.
 4. Klant:De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 5. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 6. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van het maken van de afspraak.
 7. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jou, de Klant, en wij, als Dienstverlener.
 8. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow. Deze overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “Intellectuele eigendom” van het WER.
 10. Website: makeupbrowsandmore.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ons, als Dienstverlener en jou, als Klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover een toepassing van uw algemene voorwaarden niet door ons, als Dienstverlener, uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. 2.3. Make-up, Brows & More behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de Website/webshop, in het salon zelf of via social media. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Ons Aanbod bestaat uit:
 • Online trainingen/coaching,
 • Fysieke Diensten in het salon (make-up, permanente make-up, wenkbrauwbehandelingen, workshops),
 • Make-up en verzorgingsproducten en allerlei beauty-musthaves.
3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. jouw bestelling bevestigt of jouw afspraak boekt, is het geldende Aanbod. 3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 3.4. Een Aanbod is bindend vanaf het moment dat jij, als Klant, jouw bestelling uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 – Afspraken en annulering

4.1. Jij, als Klant, moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Bij te late verwittiging zullen wij 50% van de prijs van de afgesproken behandeling aan jou doorrekenen. Bij een no show zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. Je mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is. 4.2. Indien jij, als Klant, meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 4.3. Indien jij, als Klant, meer dan een kwartier later op de afspraak aankomt, mogen wij de behandeling annuleren en toch 50% van het gehele honorarium van de behandeling aanrekenen. 4.4. Wij zelf moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan jou, als Klant, melden. 4.5. Voorgaande leden zijn niet van toepassing indien jij, als Klant, of wij, als Dienstverlener, ons kunnen beroepen op overmacht.

Artikel 5 – Workshops en annulering

5.1. De Klant gaat vertrouwelijk om met de gegevens waarvan hij of zij kennis krijgt tijdens de workshop en dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de workshops dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. Aldus mogen sessies dus ook niet worden opgenomen of gedeeld. 5.2. Wanneer een workshop vol zit, kan het zijn dat een inschrijving niet meer wordt aanvaard of na bevestiging nog wordt afgewezen. 5.3. Jij, als Klant, moet verhindering voor een sessie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Bij te late verwittiging zullen wij 50% van de inschrijvingsprijs van de sessie waarvoor je te laat verwittigde, aan jou doorrekenen. Bij een no show zonder verwittiging, is dit 100%. Je mag slechts een volgende sessie plannen, indien dit bedrag vereffend is. 5.4. Deelnemers worden verwacht op tijd aanwezig te zijn. Wanneer een Klant te laat is zal steeds het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd blijven. De Dienstverlener is dus niet gehouden tot terugbetaling. 5.5. Annulatie van een workshop door de Dienstverlener zal zo spoedig mogelijk aan jou, als Klant, worden gemeld. De Klant heeft in dat geval recht om de inschrijving kosteloos te annuleren. Ingeval de annulering het gevolg is van overmacht, zoals ziekte of enige andere vreemde oorzaak, is de Dienstverlener in geen geval schadevergoeding verschuldigd. De Dienstverlener heeft ook het recht om een groepsworkshop te annuleren indien er minder dan 4 inschrijvingen zijn. De Klant heeft in dat geval recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, of een workshop op een andere datum in te plannen. In geen geval is de Dienstverlener schadevergoeding verschuldigd. 5.6. Er zal steeds duidelijk worden aangegeven hoeveel personen er kunnen worden ingeschreven voor een bepaalde workshop. Indien deze volzet is wordt er gebruik gemaakt van een reservelijst.

Artikel 6 – Vergoeding

6.1. Algemeen 6.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen behandeling of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze Website/webshop, in het salon zelf en op social media en zijn inclusief BTW. 6.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten. Alle Producten kunnen afzonderlijk worden bijbesteld en worden in dat geval afzonderlijk aangerekend. 6.2. Facturatie en betaling 6.2.1.  Jij, als Klant, betaalt jouw behandeling ofwel via de Website bij het maken van je afspraak ofwel direct na afloop van jouw behandeling contant in het salon. Indien met een offerte wordt gewerkt, kan deze digitaal worden bezorgd indien gewenst. De Klant heeft 7 dagen de tijd om akkoord te gaan met deze offerte, door deze digitaal te beantwoorden. Bij Diensten worden er voorschotten aangerekend bij boeking van de afspraak. Zo dient er voor permanente make-up binnen 7 dagen na de boeking een voorschot betaald te worden. Is het voorschot niet betaald, zullen wij de behandeling niet uitvoeren. Bij niet-betaling van het voorschot zal de Dienstverlener bij jou informeren of de bestelling mag worden geannuleerd, of dat er nog een betaling zal volgen. Bij ontijdige betaling zullen wij jou een herinnering sturen. 6.2.2. Na betaling zal je een bevestigingsmail ontvangen. Als Klant-onderneming zal je ook een factuur ontvangen. 6.2.3. In afwachting van betaling van een voorschot of van een no show kunnen er geen nieuwe afspraken ingepland worden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

7.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De opdrachten worden uitgevoerd naar eigen inzicht en op onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht eventuele algemene aanbevelingen van u, als Klant. 7.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Wij hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 7.3. Make-up, Brows & More sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Klanten voor opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid blijft ook beperkt tot datgene wat onze aansprakelijkheidsverzekering dekt. 7.4. Make-up, Brows & More is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van door u, als Klant, verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dit, niet-limitatief, met betrekking tot allergieën of gevoeligheden. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade die zou ontstaan doordat jij, als Klant, de regels van naverzorging bij permanente make-up niet goed nageleefd hebt. 7.5. Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Make-up, Brows & More. 7.6. Make-up, Brows & More is niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming van haar verbintenissen die het gevolg zijn van overmacht waaronder, doch niet uitsluitend, technische mankementen waarvan de oorzaak buiten ons valt (bv. stroompanne), (verkeers)ongevallen, file, pandemie, supply chain problems. Make-up, Brows & More zal dergelijk geval van overmacht zo spoedig mogelijk ter kennis brengen aan jou, als Klant.

Artikel 8 –   Herroepingsrecht

8.1. Algemeen 8.1.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument online een afspraak inboeken of een Product aankopen. 8.1.2. Je hebt, als voornoemde Klant, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de Overeenkomst te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht je te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, de Overeenkomst bent aangegaan. 8.2. Uitzonderingen  8.2.1. Het Herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de Dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits deze heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de dienstverlener de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. Jij verliest, als Klant, dus jouw Herroepingsrecht na uitvoering van de behandeling. 8.2.2. Het Herroepingsrecht geldt ook niet voor de online cursussen. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. Jij hebt, als Klant, dus geen Herroepingsrecht wanneer u een online training aankoopt. 8.2.3. Het Herroepingsrecht geldt eveneens niet voor verzegelde goederen die na opening van het zegel omwille van de gezondheid en de hygiëne (bijvoorbeeld gezichtscrème) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. 8.2.4. Het Herroepingsrecht geldt bovendien niet voor goederen die onherroepelijk vermengd (kunnen) zijn. Het geldt dus bijvoorbeeld niet voor losse make-uppoeders, aangezien deze onderling gemengd zouden kunnen worden. 8.2.5. Tot slot geldt het Herroepingsrecht niet voor goederen die kunnen vervallen, zoals natuurlijke verzorgingsproducten.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de Overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de Herroepingstermijn is verstreken. 9.2. Indien jij, als Klant, de Overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou ontvangen betalingen aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de Overeenkomst te herroepen. Wij kunnen wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. Het herroepingsrecht kan op volgende manier worden uitgevoerd. Stuur een e-mail (of brief) met volgende gegevens: ‘Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende producten ….(aanduiding product)…. herroep.
 • datum van aankoop
 • Naam van de consument (koper)
 • adres van de consument
 • productnaam, reden retour.”
Deze brief bezorgt u aan Make-up, Brows & More – Jozef Hendrickxstraat 12 – 2900 Schoten of per mail op [email protected]. Het product moet in originele staat en ongeopende verpakking terug bezorgd worden. Dit mag ook in het fysieke salon geruild worden na afspraak. 9.3. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de Overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat deze termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 9.4. Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Enkel ongebruikte artikelen die zich in de originele, ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 9.5. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 9.6. Terugzendkosten vallen ten laste van jou, als Klant.

Artikel 10 – Levering

10.1. Online bestelde Producten worden dezelfde dag en uiterlijk 3 werkdagen na de bestelling verzonden. Indien Producten niet op voorraad zijn, zijn wij, als Dienstverlener, evenwel afhankelijk van leveringstermijnen van de leverancier en kan de levertermijn uitlopen. Wij dragen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. In vakantieperiodes wordt er maar 2 maal per week verzonden. Wij zullen jou als Klant op de hoogte houden van de aangepaste levertijd. Afspraken vinden plaats op het moment zoals afgesproken. 10.2. Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. De levering gebeurt via Bpost of DPD, aan huis of in een pakketpunt. In uitzonderlijke gevallen kan er persoonlijk aan huis geleverd worden. Op weekdagen voor 12:00 uur besteld? Dan wordt jouw bestelling dezelfde dag verzonden anders de dag nadien.* Afhankelijk van de diensten van Bpost / DHL Express, wordt de bestelling binnen de 1 à 3 dagen bezorgd. * Met uitzondering van wettelijke feestdagen en weekends. De pakketten worden geleverd van maandag t/m vrijdag. 10.3. Ingeval jij, als Klant, een voorbehoud wenst te uiten met betrekking tot een Product dat je ontvangen hebt, dien je dit binnen 2 dagen na ontvangst van de Producten aan ons ter kennis te brengen.

Verzendkosten binnen Nederland & België

Nederland België
Bestelwaarde Verzendkosten Verzendkosten
Bestelling onder de €100,- €9,9 incl. btw €6,9 incl. btw
Bestellingen vanaf €100,- Gratis Gratis
Verzekerd verzenden €16 incl. btw €8,4 incl. btw

Artikel 11 – Behoorlijk gedrag

11.1. Jij, als Klant, behoort zich in het salon te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. 11.2. Indien jij, als Klant, na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Make-up, Brows & More het recht jou de toegang tot het salon te weigeren zonder verdere opgave van redenen.

Artikel 12 – Klachten

12.1. Indien jij, als Klant, een klacht hebt over de behandeling of Dienst, dien je de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking te melden aan ons, als Dienstverlener, via mail. Klachten na genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Van de Klant wordt gevraagd om een klacht over Producten binnen 2 dagen na ontvangst mee te delen. Dit is evenwel niettegenstaande de eventuele gelding van het Herroepingsrecht. 12.2. Wij, als Dienstverlener zullen een klacht binnen 7 werkdagen adequaat antwoord geven. 12.3. Indien een klacht over de Dienst gegrond is zal Make-up, Brows & More de Dienst opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor jou, als Klant, aantoonbaar zinloos is geworden. Nadat u dit aan Make-up, Brows & More hebt meegedeeld, zal zij overgaan tot terugbetaling of gedeeltelijke terugbetaling. 12.4. Indien Make-up, Brows & More en jij, als Klant, niet tot overeenstemming kunnen komen, kan je, als Klant, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten 

13.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 13.2. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Artikel 14 – Gegevensverwerking 

14.1 Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze Privacy policy die toegankelijk is op onze Website. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaart u zich, als Klant, akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform onze Privacy policy.

Artikel 15 – Geheimhouding 

15.1. Make-up, Brows & More is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie (bv. medische gegevens). 15.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Make-up, Brows & More verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 16 – Algemeen 

16.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij. 16.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 16.3.  Deze en algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten aangegaan door Make-up, Brows & More worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Laatste update: 01/09/2022 Neem bij meer vragen of twijfels gerust contact op via mail op [email protected]